Hyresvillkor

1.TILLÄMPLIGHET
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren

2. LEVERANS
All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens

3. Rekalamation
Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftdugligt och utprovat skick, försedd med erfoderliga skydds och säkerhets anordningar

4. HYRESTID
Hyrestid räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislista och kan komma att justeras under hyresperioden

5. HYRESBERÄKNING
Angiven dagshyra utgör pris per maskin och dag, 8 tim per dag. För del av dag utgår hyra för hel dag. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida den uthyrda
materielen inte används under dessa dagar. För vissa hyresgrupper markerade i gällande prislista, grupp 56,58 och 64 tillämpas hyra per kalenderdag. Hyra debiteras även under semesterperioden. För bodar, vagnar och containers gäller månadshyra, debiterad i förskott. Vid återlämnade krediteras otnyttjad tid, 14 dagars uppsägningstid gäller.

6. ÖVERLÅTELSE
Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan en hyrestagaren.

7. ANVÄNDNING
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underättat om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförahållanden för vilka den är avsedd i enlighet med av uthyrarens medelade föreskrifter vid drift.

8. TILLSYN OCH VÅRD
Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel,tillsyn och vård. Erfoderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För vård,tillsyn och för skötselanvisning skall kompetent person anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnande skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengjörning ej gjorts debiteras hyrestagaren härför. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras debiteras särskild saneringskostnad.

9. SKADOR OCH FÖRLUSTER
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen liksom skada som inte kan härledas till normal förslitning. Förlorade maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärde

10.REPARATIONER
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmaterial och slitdelar påarbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande

11.FÖLJDSKADOR OCH DRIFTSAVBROTT
Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning

12. FÖRSÄKRING
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

13. BETALNINGSVILKOR
På Hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt. Fakturerad hyra erlägges inom 30 dagar från fakturadatum för hyrestagare med kundnummer och inom 10 dagar för
hyrestagare med tillfälligt kundnummer. Dröjsmålsränta debiteras med förnärvarande 16%. Om uthyraren så påfodrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp. Faktureringsavgift 45 kronor tillkommer på varje faktura för hyrestagare som betalar mot faktura utan att ha en så stor löpande inhyrning från uthyraren att detta berättigar till speciellt kundnummer. Vid påminnelse uttages lagstadgad avgift

14. ÅTERTAGANDE
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackords förhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förplikterser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen.

15 FORCE MAJEURE
Uthyrningen gäller för reservation för omständigheter varöver uthyraren eller hyrestagaren inte råder, och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning som orsakats av:

  • skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, invasion krigsliknande händelse, inbördeskrig,myteri,revolution,uppror eller åtgärd av makthavare som otillbörligt tagit makten
  • skada vars uppkomst eller omfattning står i samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall samt
  • förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av kontant ersättning eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,revolution eller uppror på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blokad eller annan liknande händelse

16.TVISTER
De tvister som kan uppstå mellan uthyraren och hyrestagaren skall avgöras enligt svensk rätt, av skiljenämd enligt gällande svensk lag därom